Salærsatsen for rettstolking foreslått nedsatt, IMDis rappport om tolkers arbeidsforhold, EU omgår avtalen med aiic, som har streiket pga dårlig lyd ved fjerntolking, amerikansk tolkefirma rekrutterer i Norge med slavekontrakter, tolkeseminar om tolkens psykiske helse, husleiekontrakten på 12 språk, universitetsutdanning i prostitusjon og ny bok om helsetolking for tyrkiske tolker

Hei, alle lesere, mye jobb gjør at bloggen kommer sjeldnere nå enn før. Omlegging av nettstedet gjøre også at jeg ikke har funnet ut hvordan jeg legger inn farger og andre fonter, derfor en visuelt kjedelig blogg denne gangen. Men sjekk innholdet! Snart kommer det nye lover på engelsk her også.

Salærsatsen forslås nedsatt i statsbudsjettet! Rett24 skriver:

Vil spare 21 millioner på å kutte honoraret til rettstolker

I statsbudsjettet foreslo Justisdepartementet å krympe tolkenes godtgjørelse, og fredag ble detaljene i forslaget sendt på høring.

Konkret handler forslaget om å endre salærforskriften § 2. Der står det i dag at rettstolker skal godtgjøres med 4/5 av den offentlige salærsatsen. Det nye forslaget går ut på at denne brøken skal endres til 2/3.

Eller for å si det i prosent: Dagens godtgjørelse på 80 prosent av salærsatsen skal endres til 66,67 prosent. I kroner og øre er dette en reduksjon fra 897 til 747 kroner i timen, altså 150 kroner ned.

«Departementet anslår at forslaget vil gi besparelser for det offentlige på om lag 21 millioner kroner per år», skriver Justisdepartementet i høringsnotatet, som ble sendt ut før helgen.

Vil harmonisere

I notatet forklares kuttet med at godtgjørelsen til rettstolker, altså 80 prosent av salærsats, holder høyere nivå enn i andre deler av offentlig sektor. Kilden til dette er rapporten «Tolkers arbeidsforhold», som Proba Samfunnsanalyse laget tidligere i år på oppdrag fra staten.

Av rapporten fremgår det at godtgjørelsen til tolker varierer, både i timepris og hva som skal regnes som timer, men at de satsene som knyttes til salærsatsen gjennomgående ligger høyere enn det som ellers er vanlig på tolkefeltet. Det er nemlig ikke bare domstolene som bruker salærsatsen. Det gjør også UDI. UDI har imidlertid en trapp, som stiger med tolkens kompetansenivå.

Der domstolene enn så lenge gir 80 prosent uavhengig av kompetansenivå, gir UDI 85 prosent av salærsatsen til øverste kompetansetrinn, og 65 prosent av salærsatsen til nederste.

I rapporten skriver analyseselskapet at dette står «i kontrast til det vi ellers vet om lønnsvilkår for tolker. Tidligere kunnskap tyder på at det opereres med svært lave timesatser i deler av tolkemarkedet, og risikoen for sosial dumping har vært påpekt fra flere hold».

I høringsnotatet fremkommer at departementet ikke frykter for rekrutteringen med lavere sats, ettersom tolkeoppdrag i domstolene er attraktive på grunn av oppdragenes lange varighet.

– Misvisende

Styreleder i Norsk tolkeforening Paulina Slusarczyk er ikke like overbevist. Hun mener kuttene vil gå utover domstolenes mulighet til å rekruttere kvalifiserte tolker, og at dette igjen vil true rettsikkerheten til de minoritetsspråklige.

– Begrunnelsen som kommer nå er litt fyldigere enn de knappe setningene som sto i statsbudsjettet, men forslaget er fremdeles ikke godt nok begrunnet. Og den korte begrunnelsen vi nå får, synes jeg er misvisende. Departementet sier at satsene fortsatt vil være konkurransedyktige fordi oppdragene i domstolene er lange og derfor attraktive. Til det må vi nevne at denne forskriften ikke bare gjelder i domstolene, men også i politiet, i advokatsamtaler og i fylkesnemndene. Der er oppdrag ikke like lange, og de honoreres per påbegynt halvtime, sier Slusarczyk.

Hun peker også på at ikke er alle rettssaker har lang varighet.

– Jeg synes også det er underlig at departementet mener det ikke skal være noe problem å skaffe kvalifiserte tolker, all den tid Proba-rapporten pekte på problemer med dette allerede i dag. Jeg mener også det er uklart hvilke satser de mener at salærsatsen skal harmoniseres med, sier hun.

Endringen skal etter planen tre i kraft fra nyttår, og høringsfristen er satt til 26. november. Høringsnotatet finner du her.

Vi oppfordrer alle tolker til å skrive høringsuttalelse, man trenger ikke være organisert eller ha noen verv/stilling for å protestere på dette med saklige argumenter! Hvorfor skal vi f eks kvalifisere oss med kurs/Bachelor hvis lønna settes ned?

IMDIs rapport om tolkers arbeidsforhold finner du her, den ligger til grunn for Justisadepartementets forslag om å kutte salærsatsene våre: https://www.imdi.no/contentassets/1ce621a308bb4883890084c38410e816/tolkers-arbeidsforhold-og-markedet-for-tolketjenester.pdf

EU undergraver tolkenes arbeidsforhold og bryter tariffavtalen med aiic. Hva gjør du hvis du blir kontaktet for en jobb i EU?

The European Union is one of the main employers in the world for freelance interpreters. Contracts are ruled by an Agreement concluded between AIIC (the International Association of Conference Interpreters) and the European institutions. This Agreement is a cornerstone of our profession. It regulates, among other things, rates, working conditions, social benefits, and guarantees a number of principles such as equal pay for equal work, direct recruitment, training etc.

Contract law provides that recruiters should provide information regarding the client and the concrete meeting you would be working in. If they withhold such information, it is quite possible that it is a meeting for which the EP should be recruiting you directly, or that they have no intention of hiring you but are very interested in your CV or credentials to be able to claim that they work with professional and/or accredited interpreters.

Earlier this year, a labour dispute erupted at the European Parliament regarding the working conditions applicable to remote interpreting. Faced with increasing health concerns caused by prolonged exposure to inadequate sound, interpreters have stopped interpreting remote speakers, bar in exceptional cases.

Against this background, the European Parliament has recently started to outsource some statutory meetings. Such a move is in breach of applicable texts (the Code of Conduct on Multilingualism at the EP, the EU staff regulation and, of course, the EU-AIIC Collective Agreement). It is also a violation of workers’ rights (the aim is to “break” the strike). It ultimately undermines the efforts of the interpreters’ representatives to negotiate working conditions for hybrid meetings. The terms negotiated with large employers are often benchmarks for the entire market.

As professionals, you are likely to be approached by one or several platforms to provide interpreting services. It is important that you take an informed decision.

In such cases, it is important to bear in mind that for the following meetings DG LINC (the directorate in charge of interpreting at the EP) should recruit you directly.

Contract law provides that recruiters should provide information regarding the client and the concrete meeting you would be working in. If they withhold such information, it is quite possible that it is a meeting for which the EP should be recruiting you directly, or that they have no intention of hiring you but are very interested in your CV or credentials to be able to claim that they work with professional and/or accredited interpreters.

Our recommendation is that you insist on being informed about the meeting and the client. By doing so, you will make sure that you are not unwillingly recruited to break the industrial action that colleagues are conducting in order to guarantee safe working conditions for all. And you will avoid turning down bona fide offers.

You may also want to ask for email confirmation that the meeting covered by the contract is not one of the meetings listed above. So, if it turns out you’ve been misled, you will have proof black on white.

Interactio – plattformen som fikk tolkene til å streike:

Context:
− The Interactio platform was first deployed in March 2020, without any prior testing, as a means to enable the Parliament to continue its work during the pandemic (at a time of lockdowns and social distancing).
− Mindful of this, interpreters agreed, explicitly and exclusively on the basis that they were not thereby establishing a precedent for their work after the pandemic, to derogate massively from their working conditions and sound quality standards, so that Parliament could continue to operate.
− As things stand, the sound feed that comes through remote participation platforms (Interactio) does not comply with the ISO standards governing meetings with interpretation, (standards that guarantee auditory safeguards for both interpreters and participants), all the more so if the recommended peripheral devices (such as the microphones provided free of charge to MEPs) are not used and the required technical settings are not respected.
− Since Interactio was rolled out, some 100 of an approximate total of 250 staff interpreters have reported hearing problems to the EP Medical Service. This is an unprecedented number, yet it is merely the tip of the iceberg.
− Sound processed by a platform is compressed and harmful to all listeners. Even if sound quality may appear adequate in a meeting room, it is in actual fact doing damage to those interpreting because it has been pumped into our eardrums via our headsets for two years now.

Tolkefirmaet TransPerfect forsøker nå å rekruttere i Norge, men de vil ikke oppgi kontraktsbetingelser på forhånd før man registrerer seg. Her er noen av betingelxsene de ikke vil vi skal vite om, fra en epost som dumpet inn i dag:

Dear Ms. Mork,

I hope you are doing fine. This is Alba, from TransPerfect.

I found your contact information on Nasjonalt Tolkeregister and I was wondering if you would be available for the following project:

Norwegian <> Spanish consecutive interpretation

Dates: November 8th

Times: 9.00 am to 10:30 am

Location: Oslo

Subject: insurance and construction court hearing

# of interpreters: 1

Any assignment for TransPerfect will be paid within 45 days after receipt of invoice with a check in US dollars. PayPal or wire transfer are also available for $10 and $20 respectively.

Please let us know if you are available and interested in this opportunity.

Needless to say, I AM NOT!!

Tolkeseminar om tolkens psykiske helse

Språk i samarbeid med IMDi og PU inviterte til tolkeseminar om tolkens psykiske helse den 29. oktober

Opptaket skal være tilgjengelig i 180 dager. Bruk denne linken for å følge med elektronisk:  http://https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZmMwYzk3ODQtOGMyNi00MWJiLTg4ZTgtZWQzYjMxYzk0YTQ1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522e6f99e46-872e-44a5-87e4-60a888e95a1c%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252206636716-9f4c-4640-aee6-5e2b75c61ca8%2522%252C%2522IsBroadcastMeeting%2522%253Atrue%252C%2522role%2522%253A%2522a%2522%257D%26btype%3Da%26role%3Da%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ea96b14d-112e-4d98-bb91-2118d3a3e865&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Husleiekontrakten på 12 språk – mange gloser her!

Kontrakten finnes på engelsk, ukrainsk, polsk, urdu, arabisk, somali, hindi, og tigrinja:

https://www.huseierne.no/kontrakter-og-skjema/leiekontrakt-for-bolig/fremmedspraklige-oversettelser—bolig/

Og her finnes den på spansk, ukrainsk, rumensk, russisk, polsk, litauisk, engelsk og somali:https://www.eiendomsrett.no/husleiekontrakt/#Engelsk

Universitetet i Durham slår til igjen

Universitetet i Durham vedtok i vår nye retningslinjer for hvordan man skal tiltale hverandre, og foreslo at i stedet for han og hun, skulle ansatte skulle finne opp nye pronomen for å unngå å såre de som ikke identifiserer seg med de «the Western (!) human binary of gender alignments», f. eks. for de som seksuelt identifiserer seg som katt, kunne man bruke det japanske ordet for mjau i stedet. (Se Rettstolken 22. mai 2022).

Pussig nok slo ideen ikke an, og Universitetet foretok en hastig retrett. Like etter kom det en ny studiekatalog kommet, og blant interessante karrierer forslår Universitetet sexarbeider.

Universitetet tilbyr ansatte og studenter en “training opportunity” for “students involved in the adult sex industry”. Kurset er intensivt, skal gi universitetets sexarbeidere støtte, gode råd, avstigmatisering og, hold dere fast, samarbeid med ekspertorganisasjoner.

Selvfølgelig ble Universitetet hudflettet av både regjeringen og andre akademiske institusjoner. Durhams ledelse forsvarte seg med at de bare ville hjelpe studenter og ansatte som hadde økonomiske problemer på grunn av de økende kostnadene ved høyere utdanning.

Hva med å sette ned studieavgiften og øke lønningene?

Introduction to Healthcare for Turkish-speaking Interpreters and Translators

Authors

Ineke H.M. Crezee | Auckland University of Technology

Oktay Eser | Amasya University

Fatih Karakaş | All Graduates Interpreting and Translating

Hardbound – Forthcoming

ISBN 9789027212634 | EUR 99.00 | USD 149.00

Paperback – Forthcoming

E-book ISBN 9789027212627 | EUR 36.00 | USD 54.00

ISBN 9789027257307 | EUR 99.00/36.00*
| USD 149.00/54.00*

Health interpreters and translators often face unpredictable assignments in the multifaceted healthcare setting. This book is based on the very popular international publication (Crezee, 2013) and has been supplemented with commonly asked questions and glossaries in Turkish.

«Opplysning,» skrev filosofen Immanuel Kant, «er menneskets utgang fra sin selvforskyldte umyndighet. Umyndighet er manglende evne til å bruke sin egen forstand uten en annens ledelse.»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s