Hvor finner vi oversatte lover? Her er oppdaterte lenker!

I retten er vi oppe til eksamen hver gang – kildesøk, kildekritikk og kildearkivering er gode verktøy både i retten og under tolkeprøven, som forhåpentligvis en gang i fremtiden vil teste rettstolking også.

En del oversatte lover ligger Lovdata under fanen Oversatte lover, men på langt nær alle. I denne perioden med lite jobb har jeg brukt tiden på å oppdatere registeret mitt over lenker til lover som er oversatt til engelsk – noen også til andre språk.

Ingen oversettelser er offisielle, ikke engang de som ligger på Lovdata. Her er en liste over kilder og lenker til lover, med årstall for oversettelsen i parentes. Jeg har ikke tatt med de som ligger på Lovdata. Hvis noen har andre lover og/eller oversettelser til andre språk enn engelsk, så send meg lenken, skal jeg oppdatere denne listen så den er så komplett som mulig.

Dette er kildene jeg har brukt:

Fagdepartementene og deres underliggende etater har ofte både lover og forskrifter for sitt felt i oversatt versjon, men ingen av disse oversettelsene er offisielle. Det er heller ikke Lovdatas oversettelser.

Merk at noen fagdepartementer har gamle lover liggende på sine hjemmesider. Et eksempel er Helse- og Sosialdepartementet, som fortsatt har diskrimineringsloven av 2005 på engelsk, og Barne- og familiedepartementet, som fortsatt har likestillingsloven på engelsk, men ingen av dem angir at begge lover i 2018 ble erstattet av likestillings- og diskrimineringsloven, som ligger på Lovdata under Translated Acts.

ULOV er et nettsted som tilhører Universitetet i Oslo. De har lover på flere språk, men de fleste oversettelsene er utdaterte. De kan likevel være nyttige som kilde til terminologi.

Nettstedet er tungvint, fordi lovene er ordnet kronologisk, ikke alfabetisk og listen er ikke søkbar. Ikke alle lover er der heller, men vært mange: https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/cgi-bin/sok.cgi?type=LOV

Global-regulation.com har mange maskinoversatte norske lover, sortert etter år og emne. Søk på Norway, så kommer det opp et tjuetalls sider med lover og forskrifter. Her er noen eksempler:

Law On Innovation Norway , The Law On Export Credit Norway As (Export Credit Law) , Law On Supplementary Benefits To Persons With Short Butid In Norway 

Dette er min liste:

Adopsjonsloven Engelsk: (2018) The Adoption Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/ACT-OF-28-FEBRUARY-1986-NO-8-RELATING-TO/id443477/

Alkoholloven Engelsk (2020) Alcohol Act https://www.helsedirektoratet.no/search?searchquery=alcohol%20act

Allmennaksjeloven Engelsk (2014) Norwegian Public Limited Liability Companies Act https://www.oslobors.no/ob_eng/Oslo-Boers/Regulations/Acts-and-regulations

Allmenngjøringsloven Engelsk: (1933) The General Application Act Act of 4 June 1993 No. 58 relating to general application of collective agreements, etc.(The General Application Act) (pdf)

Polsk: USTAWA 1993-06-04 nr 58: Ustawa nr 58 z dnia 4 czerwca 1993 roku o rozszerzeniu stosowania układów zbiorowych pracy itp. (allmenngjøringsloven). (pdf) 

Arbeidsmiljøloven Engelsk (2019) The Working Environment Act https://www.arbeidstilsynet.no/en/laws-and-regulations/laws/the-working-environment-act/

Arbeidstvistloven Engelsk (2012) The Labour Dispute Act EEhttps://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ad/temadokumenter/arbeidsmiljo_og_sikkerhet/the_labour_disputes_act.pdf

Barneloven Engelsk (2016) The Children Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-children-act/id448389/

Barnevernloven (gammel) Engelsk: (2018): The Child Welfare Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-child-welfare-act/id448398/

Barnevernloven (ny) Engelsk: (2023): Child Welfare Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/child-welfare-act/id2971550/

Bildeprogramloven (Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. Her finnes også forskriftene og lovens forarbeider (Prop. 123) Engelsk: (2015) Act Relating to the Protection of Minors against Harmful Audiovisual Programmes https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/act-relating-to-the-protection-of-minors-against-harmful-audiovisual-programmes-norway-unofficial-translation-february-2015.pdf

Bokføringsloven The Posting Act (2004) Maskinoversettelse ttps://www.global-regulation.com/translation/norway/5961439/the-law-on-accounting-%2528bookkeeping%2529.html

Burettslagslova Engelsk: (2013) The Housing Cooperatives Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-housing-cooperatives-act/id439595/

Domstolloven Engelsk:(2013): Courts of Justice Act https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/domstol.no/domstoladministrasjonen/internasjonalt/courts-of-justice-act-english-translation-uten-paragrafinnledning.pdf

Dyrevelferdsloven Engelsk (2009) The Amimal Welfare Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/animal-welfare-act/id571188/

Ekteskapsloven Engelsk (2018): The Marriage Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-marriage-act/id448401/

Finansforetaksloven Engelsk (2018) Financial Institutions Act https://www.finanstilsynet.no/globalassets/laws-and-regulations/laws(financial-institutions-Act-2015.pdf

Folkehelseloven Engelsk: (2012) The Norwegian Public Health Act https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/hoeringer-fha_fos/123.pdf

Forvaltningsloven Engelsk: (2018) Public Adminstrations Act https://www.sdir.no/contentassets/83952ba07df145b18d035886ddd28bf0/public-administration-act.pdf?t=1612705501476

Havressursloven Engelsk (2010) The Marine resources Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Marine-Resources-Act/id612258/

Helsepersonelloven Engelsk (2002) Act relating to Health Personnel etc. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/act-of-2-july-1999-no-64-relating-to-hea/id107079/

Husleieloven Engelsk (2009) The Tenancy Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-tenancy-act/id270390/

Geodataloven Engelsk (2010) The Spatial Data Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/spatial-data-act/id613612/

Jordlova Engelsk: (1995) The Land Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/The-Land-Act/id269774/

Kommuneloven Engelsk (2012): The Local Government Act https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/tx-23249-kommuneloven-eng.pdf

Konkursloven Engelsk:(2015) The Bankruptcy Act https://www.konkursradet.no/konkursloven-oversatt-til-engelsk.5798530-296667.html

Konkurranseloven Engelsk (2008) The Competition Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-competition-act/id440593/

Konsesjonsloven Engelsk (2006) The Concession Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Act-relating-to-concession-in-the-acquisition-of-real-property-Concession-Act-/id270200/

Kontantstøtteloven Engelsk (2001) The Cash Benefit Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Cash-Benefit-Act/id448404/

Kringkastingsloven Engelsk: (2018) The Broadcasting Act https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/180418-act-relating-to-broadcasting-and-audiovisual-on-demand-services.pdf

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond Engelsk) (2021) CDS Act http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.finanstilsynet.no/globalassets/laws-and-regulations/laws/the-securities-trading-act.pdf

Luftfartsloven Engelsk (1993) The Aviation Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/Act-no-0101-of-11-June-1993-relating-to-Aviation-Aviation-Act/id420648

Matrikkelloven Engelsk (2005) The Cadastre Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/cadastre-act/id455530/

Medieansvarsloven Engelsk: (2020) The Media Liability Act https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/210216-unoff-eng-versionact-relating-to-the-editorial-independence-and-liability-of-editor.pdf

Medieeierskapsloven Engelsk: (2016) Act Relating to Transparency of Media Ownership https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/law-on-transparency-of-media-ownership.pdf

Mediestøtteloven Engelsk: (2021) The Media Support Act https://www.medietilsynet.no/globalassets/engelsk/200106-the-media-support-act—unofficial-translation.pdf

Merverdiloven Engelsk (2014) https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/refusjon-av-mva—avgiftsinfo/vat-act—oversatt-versjon-av-merverdiavgiftsloven-updatet-may-2014.pdf

Naturmangfoldloven Engelsk: (2009) Nature Diversity Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/nature-diversity-act/id570549/

NAV-loven (Lov om arbeids- og velferdsordningen) Engelsk (2015): The Labour and Welfare Administration Act https://www.global-regulation.com/translation/norway/5961399/law-on-nav-%2528norwegian-labour-and-welfare-act%2529-%255bnav-law%255d.html

Partiloven Engelsk (2013) (Political Parties Act) https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/partifinansiering/political_parties_act.pdf

Pasient og brukerrettighetsloven Engelsk maskinoversatt (2018) Patients and User Rights Act https://www.lailascase.com/patient-and-user-rights-act.html

Patentloven Engelsk (2019): The Norwegian Patents Act https://www.patentstyret.no/en/norwegian-patents-act

Plan- og bygningsloven Engelsk (2008) Planning and Building Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/planning-building-act/id570450/

Politiloven Engelsk (2016) Police Act https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/06/Police-Act-Norway-1995.pdf?x96812

Sameloven Engelsk (2007) https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-sami-act-/id449701/

Skadeserstatningsloven Engelsk maskinoversettelse: Damage Compensation Act [Damages Act] https://www.global-regulation.com/translation/norway/5961761/damage-compensation-act-%255bdamages-act%255d.html?q=norway

Skatteforvaltningsloven Denne er ennå ikke oversatt, men her er en lenke til en tabell med de gamle begrepene i ligningsloven, en del nøkkelbegreper i den nye loven, og oversettelse til engelsk: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/skatt/na-ma-vi-lare-oss-en-rekke-nye-begreper-innen-skatt-og-avgift/

Tidligere begrep bokmålBegrep i Skatteforvaltningsloven Godkjent alternativ bokmål
AksjonærregisteroppgaveAksjonærmelding fra selskapeneAksjonærregisteroppgave
AvgiftsmyndighetSkattemyndighetAvgiftsmyndighet
AvgiftssubjektSkattepliktigAvgiftssubjekt
Endringsoppgave for merverdiavgiftsomsetningEndringsmelding for mvaEndringsmelding
ForhåndsligningForhåndsfastsetting 
GjennomsnittsligningGjennomsnittsfastsetting 
InntektsårSkattleggingsperiodeInntektsår
LigningFastsetting av formues- og inntektsskattFastsetting
Ligningsbehandling Fastsetting av skattegrunnlagetFastsetting
LigningsgrunnlagSkattefastsettingsgrunnlagFastsettingsgrunnlag
LigningsmyndighetSkattemyndighetSkattemyndighet
Ligningsoppgave (tredjepartsopplysninger) TredjepartsopplysningerTredjepartsopplysninger
Ligningsverdi (formue)Formuesverdi 
LigningsårSkattefastsettingsårFastsettingsår
Merverdiavgift omsetningsoppgave Skattemelding for merverdiavgiftMva-melding
OppgaveMelding Oppgave
OppgavepliktigOpplysningspliktig 
SelvangivelseSkattemelding for formues- og inntektsskattSkattemelding
SkattyterSkattepliktigSkattyter
SkjønnsligningSkjønnsfastsetting 
TerminSkattleggingsperiodeTermin
TilleggsavgiftTilleggsskatt 
TilleggsoppgaveTilleggsmelding 
Utlignet skattBeregnet skattSkatteberegning
Utskrift av ligning Utskrift av grunnlag for skatt

Skipsarbeidsloven Engelsk (2014 ) https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97450/118928/F347911361/NOR97450%20Eng.pdf

Statsansatteloven Engelsk (1983) https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/63362/61052/F-738095087/NOR63362.pdf

Straffegjennomføringsloven Engelsk, arabisk, polsk, russisk, tyrkisk, litauisk, rumensk Forskrift om straffegjennomføring Engelsk og russisk http://www.kriminalomsorgen.no/oversatte-lovtekster.250423.en.html

Straffeprosessloven Engelsk: (2006): The Criminal Procedure Act https://app.uio/ub/jur/oversatte-lover/data/lov-19819522-025-eng.pdf

Tinglysningsloven Engelsk (2006) The Land Registration Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/act-land-registration/id455461/

Tolloven Engelsk: (2020): https://www.toll.no/contentassets/71f70c1b980a45b8b57098ded3069fd9/act_on_customs_duties_and_movement_of_goods_0718.pdf

Universitets- og høyskoleloven Engelsk: (2010) Act relating to Universities and University Colleges https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/act-relating-to-universities-and-univers/id213307/

Utlendingsloven Engelsk (2014): The Immigration Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/immigration-act/id585772/

Valgloven Engelsk (2018) The Election Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/election-act/id2632557/

Verdipapirfondloven Engelsk (2018) The Securities Funds Act https://www. finanstilsynet.no/globalassets/laws-and-regulations/laws/securities-funds-act.pdf

Verdipapirhandelloven Engelsk (2019) The Securities Trading Act https://www. finanstilsynet.no/globalassets/laws-and-regulations/laws/securities

Yrkestransportloven Engelsk (2011) Professional Transport Act https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/act-on-professional-transport-by-motor-v/id636843/

Publisert 06.05.2020 Oppdatert 05.11.2021

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s